Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden Team Nalanta B.V:
demonstraties, clinics en les geven met paarden.
Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hieronder genoemde termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
• Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
• Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.
• Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.
Artikel 1 Algemeen
Voor zover tussen de gebruiker en een opdrachtgever niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden bij uitsluiting van enige andere (algemene) voorwaarden van toepassing op alle werkzaamheden en diensten van de gebruiker. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, ook voor de uitvoering van werkzaamheden waarbij derden dienen te worden betrokken. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk vooraf aan de dienstverlening/overeenkomst zijn overeengekomen.
De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
Artikel 2 Offertes
De door gebruiker eventueel gemaakte offertes zijn vrijblijvend, geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij binnen 14 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
De prijzen in de offertes zijn in Euro’s en duidelijk vermeld inclusief of exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst
De gebruiker zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen die van hen mag worden verwacht. Opdrachtgever verklaart nadrukkelijk met de prestaties van gebruiker alleszins bekend te zijn. De opdrachtgever zal alle voor advisering en voor het verrichten van werkzaamheden benodigde gegevens verschaffen. De opdrachtgever draagt er tevens zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt of aanwezig zal zijn. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt of aanwezig zijn, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De gebruiker is altijd gerechtigd om een opdracht te weigeren ofwel zich tussentijds aan een opdracht te onttrekken indien daar in alle redelijkheid en billijkheid motiverende redenen voor aanwezig zijn.
Gebruiker heeft het recht met behoud van de volledig afgesproken vergoeding, om de uitvoering ter plaatse niet te doen als de veiligheid van de gebruiker en diens paarden niet voldoende is gewaarborgd.
Het is opdrachtgever niet toegestaan rechtstreeks in contact te treden met de uitvoerenden die worden vertegenwoordigd door gebruiker aangaande (vervolg-)boeking(en) en/of afgesproken vergoedingen.
Artikel 4 Schade door uitvoering van de overeenkomst
Gebruiker kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel etc. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van de gebruiker die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is de gebruiker voor die schade slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van de gebruiker wordt uitgekeerd. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en /of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, zal het tijdstip van wijziging worden afgesproken. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover inlichten. De gebruiker zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan gebruiker kunnen worden toegerekend.
Indien Contractant 2 op weg naar de plaats van optreden moeilijkheden ondervindt, van welke aard dan ook, waardoor de mogelijkheid ontstaat dat hij/zij niet, of niet op tijd aanwezig kan zijn dient hij/zij onverwijld Contractant 1 te waarschuwen.
Artikel 6 Honorarium
Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een honorarium/kosten overeenkomen op basis van vooraf afgesproken tarief. Het honorarium, tarief of kosten zijn altijd in Euro’s en duidelijk vermeld inclusief of exclusief BTW. De gebruiker behoudt zich het recht, indien noodzakelijk en in alle redelijkheid, een prijsverhoging door te voeren wanneer deze door omstandigheden noodzakelijk is.
Eventuele tussentijdse wettelijke verhogingen/wijzigingen en belastingen en/of premies worden aan de opdrachtgever doorberekend.
Artikel 7 Betaling
Betaling dient te geschieden binnen de in de overeenkomst gestelde data. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde termijn, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt de gebruiker zich het recht voor om het verlenen van adviezen en/of het uitvoeren van de werkzaamheden op te schorten of te ontbinden. De hiervoor eventueel gemaakte  redelijke kosten plus rente, en een maanddeclaratie m.b.t. de geldende opzegtermijn komen voor kosten van de opdrachtgever. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 8 Opzegging
Indien de opdrachtgever de betreffende opdracht wil ontbinden verplicht deze zich tot de volgende bedragen te betalen aan gebruiker:
a) Opzegging zestig (60) dagen of minder vóór de op de overeenkomst vermelde datum: 100% (honderd procent) van het aan op de overeenkomst vermelde All-in bedrag.
b) Opzegging negentig (90) dagen of minder, maar meer dan Zestig (60) dagen vóór de op de overeenkomst vermelde datum 85% (vijfenzeventig procent) van het op de overeenkomst vermelde datum All-in bedrag.
c) Opzegging na het (mondeling) overeenkomen van de overeenkomst, maar meer dan Negentig (90) dagen vóór de op de overeenkomst vermelde datum 25% (vijfentwintig procent) van de op de overeenkomst vermelde datum All-in bedrag met een minimum van 200 Euro excl. B.T.W.
d) Indien de annulering van een ingehuurde derden binnen de overeenkomst betreft zijn de leverings- en annulering voorwaarden van deze toeleverancier van toepassing.
Artikel 9 Overmacht
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling voor hun rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor partijen niet in staat zijn de verplichtingen na te komen. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 3 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
In gevallen van niet voorziene omstandigheden zoals ziekte van één of meer geëngageerden dient de opdrachtgever onmiddellijk te worden ingelicht.
Artikel 10 Geschillen en Toepasselijk recht
In geval van geschillen tussen de opdrachtgever en de gebruiker zullen partijen trachten deze in eerste instantie samen op te lossen.
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortkomende uit overeenkomsten zullen zonder uitzondering worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in of nabij de vestigingsplaats van gebruiker.
Van toepassing is steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.

Voorwaarden

Op basis van het ingevulde formulier zal het management van Nalanta contact opnemen met de aanvrager. De aanvrager ontvangt via de email een prijsopgave voor de clinic, priveles(sen) of demonstratie. De prijzen voor de clinic, priveles(sen) of demonstratie zijn exclusief reiskosten.
De reiskosten bedragen:
€ 0,19 per km retour vanaf Schoorl, Noord-Holland tot het adres van de clinic, prive/les(sen) of demonstratie zonder paard(en) volgens de ANWB routeplanner;
€ 0,35 per km retour vanaf Schoorl, Noord-Holland tot het adres van de clinic, prive/les(sen) of demonstratie met paard(en) volgens de ANWB routeplanner.

Bij reservering dient 50% worden aanbetaald bij het plaatsen van de order en de overige 50% 7 dagen voor aanvang.

Zomertraining: Annulering 45 dagen of meer voor aanvang cursus = 100% restitutie
Annulering tot 44 tot 30 dagen voor aanvang cursus =  50% restitutie
Annulering 30 dagen of minder voor aanvang cursus = 0% restitutie.

NL